Engineering Science & Business 2021

Transmisja konferencji dostępna na kanale YouTube: https://youtu.be/Hb-2_vuwzt8

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu esb.pb.edu.pl

Politechnika Białostocka zobowiązuje się zapewnić dostępność serwisu internetowego pb.edu.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego esb.pb.edu.pl.

Data publikacji serwisu internetowego: 2021-03-28.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-28.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31.

Na serwisie internetowym można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Jastrzębski, adres poczty elektronicznej niepelnosprawni@pb.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 501 032 551. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynków Politechniki Białostockiej.

Konferencja

Galeria zdjęć

Zapraszamy wkrótce.

O konferencji

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Engineering Sciences & Business 2021: Konferencja w ramach współpracy nauk inżynieryjnych i biznesu (EngSci&Biz2021)”, która odbędzie się 17 czerwca 2021 r. Konferencja organizowana jest przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej i Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa o. w Białymstoku.

Tematyka Konferencji obejmuje zagadnienia związane z transferem nauki i technologii do przemysłu oraz komercjalizacją wyników badań. Wydarzenie będzie doskonałą okazją do poznania potencjału badawczo-usługowego Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku PB, a także działalności usługowo-wdrożeniowej innowacyjnych firm w obszarze nauk inżynieryjnych. Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele firm i instytucji współpracujących z WBiNŚ, dyrektorzy Instytutów WBiNŚ, Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych PB, Instytut Innowacji i Technologii PB, przedstawiciele Urzędu Miasta.

Celem Konferencji jest stworzenie przestrzeni do dialogu naukowców z przedsiębiorcami, poznanie wzajemnych potrzeb, oczekiwań i możliwości oraz przełamywanie barier utrudniających współpracę nauki i przemysłu, konsolidacja środowiska naukowego i biznesu, nawiązanie kontaktów.

W związku z zaistniałą sytuację epidemiologiczną Konferencja odbywać się będzie w trybie zdalnym on-line.

Link do konferencji zostanie przesłany tylko zarejestrowanym Uczestnikom.

 

Serdecznie zapraszamy!
Z wyrazami szacunku,
w imieniu Komitetu Organizacyjnego
Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy WBiNŚ PB
dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska

Ważne daty

16 czerwiec 2021 – ostateczny termin rejestracji Uczestników

17 czerwiec 2021 – konferencja ! Zapraszamy !

Oferta badawczo-usługowa WBiNŚ

Archiwum

Zapraszamy wkrótce.

Organizator

Komitet Organizacyjny

dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska – przewodnicząca, WBiNŚ PB

mgr inż. Nina Szklennik – przewodnicząca ze strony PZITB

prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk, Dziekan WBiNŚ

dr hab. inż. Monika Kalinowska, prof. PB

dr inż. Edyta Pawluczuk

dr inż. Ewa Ołdakowska

dr inż. Ewa Zapora

dr inż. Maria Walery

dr inż. Marcin Gryniewicz

dr inż. Julita Krassowska

dr inż. Dorota Gawryluk

dr inż. Dariusz Wawrentowicz

dr inż. Krzysztof Miastkowski

mgr  Agnieszka Radziwon

Kontakt

W razie pytań zapraszamy do kontaktu mejlowego esb.konferencja@pb.edu.pl
lub telefonicznego 85 746-95-63 oraz 513-815-859.

Rejestracja

Przyjmowania zgłoszeń zakończone.

Strona główna

Patronat honorowy:

logo Politechniki Białostockiej
JM Rektor
Politechniki Białostockiej
herb Białegostoku
Prezydent Miasta
Białegostoku

Organizatorzy: